Hurtownia artykułów
Motoryzacyjnych

REGULAMIN KORZYSTANIA UŻYTKOWNIKÓW Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA UŻYTKOWNIKÓW Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego MOTORPOL” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego MOTORPOL” dostępnego na stronie internetowej MOTORPOL (www.motorpol.com.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy MOTORPOL – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.motorpol.com.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego MOTORPOL” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 3. MOTORPOL Sławomir Falkowski, ul. Traugutta 2, 59-300 Lubin, NIP: 692-100-49-58.

 

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego MOTORPOL”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego MOTORPOL nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. MOTORPOL zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego MOTORPOL na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy MOTORPOL służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością MOTORPOL, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego MOTORPOL i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego MOTORPOL Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości,
  2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
  4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego MOTORPOL zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

 

V. Odpowiedzialność MOTORPOL

 1. MOTORPOL nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego MOTORPOL.
 2. MOTORPOL oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego MOTORPOL mają walor informacyjny i nie mogą być podstawa jakichkolwiek roszczeń wobec MOTORPOL.
 3. MOTORPOL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego MOTORPOL wynikający z przyczyn niezależnych od MOTORPOL lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej MOTORPOL.
 4. MOTORPOL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.motorpol.com.pl
 5. MOTORPOL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez MOTORPOL

 1. Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. jest Firma MOTORPOL Sławomir Falkowski , ul. Traugutta 2, 59-300 Lubin, NIP: 692-100-49-58 dalej zwana „MOTORPOL”
 2. Dane kontaktowe MOTORPOL : adres email: info@motorpol.com.pl  lub listownie na adres MOTORPOL.
 3. MOTORPOL przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik.
 4. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy MOTORPOL.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy MOTORPOL, podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne MOTORPOL, podmioty świadczące usługi dostawy towarów oraz podmioty świadczące usługi z bieżącą działalnością MOTORPOL na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 9. Ponadto informujemy, że maja Państwo prawo do: żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych; żądania uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych; przeniesienia Państwa danych osobowych.
 10. Ponadto Każdemu czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje również prawo do    złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 11. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może mieć wpływ na dalsze wykonywanie usług przez  MOTORPOL.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może się zwrócić do MOTORPOL z prośba o udzielenie informacji na adres e-mail: info@motorpol.com.pl lub listownie na adres Firmy MOTORPOL.

 

Części zamienne: